Spěchowanske srědki za Hórnikowu knihownju w Praze přepodali

Praha (SN/MkWj). „Něšto cyle wosebite“, „njewšědny podawk“, „wurjadny wo­komik w mojim žiwjenju“ – z tajkimi hódnoćenjemi njejsu wčera popołdnju w Praze lutowali. W tamnišim Serbskim seminarje móžeše sakski statny minister za zwjazkowe a europske naležnosće a šef statneje kenclije Oliver Schenk předsydźe Domowiny Dawidej Statnikej symboliski šek 80 000 eurow přepodać, zo móhli wot wulkeje wody wobškodźenu Hórnikowu knihownju restawrować. Na zarjadowanju wobdźělichu so tež zastupowacy minister čěskeho kulturneho ministerstwa Vlastislav Ouroda a zastupnikaj čěskeho senata.

Domowina je wobsedźerka knihow a zasadźa so hižo wjele lět za to, zachować a wožiwić w Serbskim seminarje Hórnikowu biblioteku. Ze srědkami chcedźa restawraciju drohotnych knihow podpěrać. Z wulkej wodu lěta 2002 běchu wone wulku škodu poćerpjeli. Wjacore z nich běchu tehdy zamjerznyli, zo bychu dalšemu rozpadowanju a plěsniwcej zadźěwali. Z pjenjezami Swobodneho stata Sakskeje móža nětko fachowcow zapłaćić, kotřiž knihi wuchowaja a digitalizuja. Kaž statny minister Schenk potwjerdźi, je sakskemu knježerstwu wažna naležnosć serbsku rěč a kulturu zachować. Wón zdobom na to pokaza, zo je Hórnikowa knihownja najwjetša zběrka serbskich knihow zwonka Łužicy.

Tójšto dźaka žněješe tež zapósłanc CDU w Sakskim krajnym sejmje Marko Šiman, kiž pak dyrbješe so terminow dla zamołwić. Wón bě so stajnje zaso za Hórnikowu knihownju zasadźał a druhich zapósłancow přeswědčował. Bjez njeho drje njeby wčerawše přepodaće spěchowanskich srědkow móžne było. Wažny bě tež wopyt bywšeho sakskeho ministerskeho prezidenta Stanisława Tilicha lěta 2017 w Praze, kiž bě swój čas pomoc Sakskeje namjetował.

Lukáš Novosad, předsyda Praskeho Towarstwa přećelow Serbow, kotrež knihownju wobhospodarja, mjenowaše to „wurjadny wokomik mojeho žiwjenja“. Jemu so wobdźělnicy tohorunja dźakowachu, wšako so ze swojimi sobuwojowarjemi njesebičnje za Serbski seminar angažuje. W samsnym twarjenju je tež kontaktny běrow Swobodneho stata Sakskeje w Čěskej zaměstnjeny. Biblioteka w Praskim Serbskim seminarje bu 1784 prěni króć naspomnjena. Tehdy wužiwachu ju serbscy studenća teologije, kotřiž w seminarje bydlachu.

Serbske Nowiny 21. awgusta 2019